Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach jest placówką opiekuńczo – wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania dla uczniów Szkół Podstawowych z terenów ekologicznie zagrożonych, środowisk miejskich i wiejskich, z deficytem zdrowotnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym w formie turnusów:

⇒ edukacyjnych

⇒ promujących zdrowie

⇒  integracyjnych

⇒ terapeutycznych

⇒  kolonii letnich

⇒ zimowisk

,, Niech ciało będzie zdrowe, a dusza spokojna”

                                 (Motto pracy pedagogów z DWDz. we Wroniawach)

Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

Nadzór pedagogiczny – Wielkopolski Kurator Oświaty z Poznania